உலோக கலவை

 • எஸ்சி
 • ஒய்
 • லா
 • செ
 • Pr
 • Nd
 • எஸ்.எம்
 • யூ
 • Gd
 • Tb
 • Dy
 • ஹோ
 • Er
 • டிஎம்
 • Yb
 • லு
 • தி
 • Zr
 • எச்.எஃப்
 • Sn